De Wiele creatief en de Corona-crisis

Bij De Wiele creatief hebben we nauwkeurig onderzocht hoe we de lessen en activiteiten verantwoord kunnen geven rekening houdend met de Corona-maatregelen van de overheid. Met ingang van het cursusjaar 2020-2021 kunnen we activiteiten organiseren onder de strikte eisen die zijn vastgelegd in ons Covid-19 protocol .

We hebben te maken gehad met een opeenvolging van verschillende maatregelen:

 • Dinsdagavond, 13 oktober 2020, hebben minister-president Rutte en minister de Jonge (VWS) aangekondigd dat er strengere maatregelen nodig waren. Deze landelijke maatregelen golden vanaf woensdagavond 14 oktober 2020 en waren in elk geval voor vier weken van kracht (met een evaluatie na twee weken). Culturele instellingen als De Wiele creatief konden open blijven met inachtneming van de geldende maatregelen.
 • Op 3 november werden er door de overheid extra maatregelen aangekondigd. Daarbij werd o.a. besloten om cultuurinstellingen te sluiten voor een periode van twee weken met uitzondering van activiteiten voor jongeren tot 18 jaar in verenigingsverband.  
 • Vanaf donderdag 19 november gingen we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 2020.
 • Op maandag 14 december is een zware lockdown aangekondigd waardoor ook De Wiele creatief gedwongen werd haar lessen tijdelijk te staken tot naar verwachting 3 maart 2021. Op dinsdag 23 februari werd dit verlengd naar minstens 15 maart.

Wat betekent dit voor de cursussen van De Wiele creatief ?

Buiten de extra strenge periodes van 5 november t/m 18 november en van 15 december tot, naar verwachting, 15 maart 2021, waarin De Wiele creatief is gesloten, kunnen de lessen in principe plaatsvinden waarbij rekening moet worden gehouden met het volgende:

 • Uitgangspunt is dat in binnenruimtes waar mensen zitten een maximum aantal personen van 30 van toepassing is. De Wiele heeft het aantal cursisten per lokaal nog verder beperkt zodat veilig werken wordt gewaarborgd.
 • Verkeerstromen in ons gebouw zijn goed gescheiden. Belangrijk is om deze scheiding ook na te leven.
 • In de cursussen gelden vaste zitplaatsen waarbij de 1,5 meter van toepassing is en het mogelijk is om de lessen te volgen.
 • De mondkapjesplicht is de belangrijkste aanscherping voor de maatregelen. Dit wil zeggen:
  • Cursisten en medewerkers zijn verplicht tot het dragen van een mondkapje bij het komen en gaan naar de leslokalen, toiletten etc.
  • Alleen tijdens het werken op vaste zitplaatsen in het leslokaal mag het mondkapje worden afgedaan.
 • Het ministerie van OCW heeft bevestigd dat dans amateurkunst is, dus niet onder de sportrichtlijnen valt. De danslessen kunnen daarom doorgaan. Belangrijk blijft natuurlijk wel dat de huidige afstandsregels (2,5 meter voor volwassenen) gerespecteerd worden.

De basisuitgangspunten blijven natuurlijk gelden want alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

Dus:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen!
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen!
 • Was en ontsmet vaak uw handen!
 • Hoest en nies in uw elleboog!
 • Ga weg als het druk is!
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes!

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor cursisten ?

Niettemin kan er onder docenten en cursisten ongerustheid bestaan over het toereikend zijn van alle maatregelen. Dit kan leiden tot individuele keuzes waar we als bestuur helderheid willen bieden hoe we daar mee omgaan.

Het bestuur van de Wiele creatief heeft daarom de volgende besluiten genomen:

 • Als een individuele docent het niet meer veilig vindt om lessen te verzorgen kan hij of zij besluiten de lessen op te schorten. Deze lessen zullen dan op een later tijdstip ingehaald worden. Als inhalen niet meer mogelijk is, worden cursisten gecompenseerd voor de gemiste lessen door een korting ter waarde van de gemiste lessen in de 2 e helft van het cursusjaar of een volgend cursusjaar.
 • Als een groep cursisten collectief besluit om te stoppen met de lessen, worden de lessen opgeschort. Deze lessen zullen dan zo mogelijk op een later tijdstip ingehaald worden. Als inhalen niet meer mogelijk is en zullen de cursisten eveneens gecompenseerd worden. Er is sprake van zo’n collectief besluit als er minder dan 4 cursisten zouden overblijven. Ook hier gebeurt compensatie door middel van een voucher voor de in te halen lessen.
 • Als een cursist individueel beslist om te stoppen met de lessen in verband met het gevaar op besmetting door het coronavirus, zullen we dezelfde compensatieregeling toepassen.
 • Lopende incasso’s gaan voorlopig gewoon door. Het bestuur garandeert compensatie van gemiste lessen die het gevolg zijn van COVD-19.

Mocht u vragen hebben, laat het ons horen via een mail naar info@dewielecreatief.nl of neem contact op met Noud van Tiem (COVD-19 coördinator).