Algemene voorwaarden

INSCHRIJFVOORWAARDEN DE WIELE
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WIELE CREATIEF 2020-2021 

Aanmelden algemeen 

 1. Het cursusjaar van De Wiele loopt van 1 september t/m 31 juli. 
 2. Inschrijven voor een cursus kan via de inschrijfformulieren op de website www.dewielecreatief.nl of schriftelijk met behulp van het papieren inschrijfformulier. Papieren inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie van De Wiele.
 3. Inschrijving als cursist is pas geldig na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier of akkoordverklaring op het digitale inschrijfformulier. Bij minderjarigen dient een ouder/verzorger te tekenen. Wanneer wij de inschrijving ontvangen hebben, bevestigen wij dit zo snel mogelijk per e-mail of anders per post.
 4. Bij de meeste cursussen kunt u kiezen voor het afnemen van een hele cursus of voor een halve cursus. U kunt ook voor de tweede halve cursus inschrijven nadat u de eerste halve cursus hebt gevolgd. Cursisten verbinden zich voor de cursusperiode zoals aangegeven. Voor het tussentijds wijzigen van heel naar half brengen wij €25,- administratiekosten in rekening. 
 5. Voor elk nieuw cursusjaar dient men zich opnieuw in te schrijven. Tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
 6. Alle kosten van leermiddelen zoals materialen voor beeldende kunst en balletkleding komen voor rekening van de cursist, tenzij anders is aangegeven.

Plaatsing 

 1. Voor alle cursussen is een minimaal en maximaal aantal deelnemers bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan het bestuur besluiten om de cursus niet door te laten gaan. Ook kan de cursus - in overleg met de cursisten - aangepast worden in duur en/of cursusprijs.
 2. Plaatsing gebeurt in volgorde van inschrijving. Inschrijvingen voor een heel jaar hebben voorrang op inschrijvingen voor een half jaar. Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Uiterlijk een week voor de start van de cursus is bekend of de plaatsing definitief is.
 3. Deelname aan het Beeldhouwatelier is alleen mogelijk indien men zich tegelijkertijd heeft ingeschreven voor de hele cursus beeldhouwen of plastisch vormen.
 4. Deelname aan het Keramiekatelier is alleen mogelijk indien men zich tegelijkertijd heeft ingeschreven voor de hele cursus keramiek.

Betaling 

 1. Met het inleveren van het inschrijfformulier verplicht men zich tot betaling van het volledige cursusgeld aan de Wiele indien men wordt geplaatst. Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledige bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.
 2. Het lesgeld van een hele cursus kan in 1 of 6 termijnen per automatische incasso worden betaald of in 1 keer via betaling per bank na ontvangst van de factuur. Het lesgeld van een halve cursus of een korte cursus kan in 1 of 3 termijnen per automatische incasso worden betaald of in 1 keer via betaling per bank na ontvangst van de factuur. Op het inschrijfformulier geeft men de gewenste betalingswijze aan. Vergeet niet de handtekening te zetten op het inschrijfformulier bij betaling per incasso of voor incasso akkoord te geven in geval van het digitale inschrijfformulier op de website.
 3. Bij workshops is de incasso in 1 termijn of betaalt men in 1 keer per bank na ontvangst van de factuur.
 4. Ten behoeve van de automatische incasso dient de betalingsplichtige zijn/haar naam en voorletters en IBAN nummer in te vullen op het inschrijfformulier (tenaamstelling moet overeenkomen met IBAN).
 5. De incassodata zijn: 26 oktober, 26 november, 26 december, 26 januari, 26 februari en 26 maart. Bij latere instroom wordt direct gefactureerd en geïncasseerd.
 6. Bij betalingsachterstand behoudt De Wiele creatief zich het recht voor de lessen niet langer te continueren zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen kunnen niet worden ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan De Wiele creatief de incasso uit handen geven aan een extern bureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur. Bij voortdurende betalingsachterstand kan De Wiele creatief een vervolginschrijving weigeren.

Kortingsregelingen 

 1. Indien men in een cursusjaar deelneemt aan een hele jaarcursus en daarnaast nog aan een andere hele, halve of korte cursus, wordt een korting van 10% verleend op de goedkoopste cursus. Een korte cursus wordt gedefinieerd als een cursus met 6 t/m 11 lessen. Deze korting geldt niet voor workshops.
 2. Indien men gedurende het cursusjaar instroomt, wordt het cursusgeld naar rato in rekening gebracht. 
 3. Voor jongeren tot en met 17 jaar zijn er speciale cursussen. Neemt een jongere deel aan een cursus voor volwassenen, dan hoeft slechts 2/3 van het normale cursusgeld te worden betaald.
 4. Voor degenen die de lesgelden niet (volledig) kunnen betalen is er een mogelijkheid om een beroep te doen op Stichting Leergeld. De cursist/betalingsplichtige dient hiertoe zelf vooraf contact op te nemen met Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze/Leende (leergeld.nl/geldrop).

Lesuitval, vervanging en afwezigheid 

 1. Als een docent ziek is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. Lukt dit niet dan komt een les te vervallen. U wordt hiervan telefonisch en/of door middel van een email-bericht op de hoogte gesteld. Te allen tijde behoudt De Wiele creatief zich het recht voor een docent te vervangen. 
 2. Wanneer men zelf door ziekte geen les kan volgen, kan de les niet worden ingehaald en er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld. 
 3. Als een les om andere reden uitvalt binnen een cursus, dan wordt deze in principe ingehaald. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Restitutieregeling 

 1. Tussentijdse uitschrijving is in principe alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte. Indien een cursist denkt voor restitutie in aanmerking te komen, dient deze een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Bij een positieve beslissing van het bestuur vindt uitschrijving plaats op de tweede lesdag na dagtekening van de ontvangen brief. Er worden €25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien al 75% van de cursus is gegeven, vindt geen restitutie meer plaats.
 2. Wanneer door ziekte van een docent meer dan 10 procent van de lessen op jaarbasis vervallen en deze niet gecompenseerd kunnen worden door inhaallessen, wordt er aan het einde van het cursusjaar restitutie verleend voor de uitgevallen lessen die buiten de 10 procent vallen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Lessen die zijn gegeven door een vervangende docent, worden beschouwd als gegeven lessen. 

Privacy persoonsgegevens 

 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat De Wiele creatief uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. De Wiele creatief gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursus-overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. De Wiele creatief verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder het punt over betalingsachterstand. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van De Wiele creatief.

 Aansprakelijkheid 

 1. De Wiele creatief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van De Wiele creatief.

Veiligheid 

 1. In verband met de verantwoordelijkheid van De Wiele creatief voor de veiligheid van cursisten en personeel worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden. Deze wettelijk verplichte oefeningen kunnen eventueel tijdens lessen plaatsvinden.

Slotbepaling 

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van De Wiele creatief.