Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 22.00 uur (tijdens cursussen)
Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (tijdens cursussen)

De administratie van De Wiele is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.

Op algemene feestdagen en tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven en is De Wiele gesloten.
Vakanties

Voorjaarsvakantie
Maandag 04 maart t/m zondag 10 maart 2019

2e Paasdag
maandag, 22 april 2019 (valt in de meivakantie)

Koningsdag
zaterdag, 27 april 2019 (valt in de meivakantie)

Meivakantie
Maandag 22 april t/m zondag 5 mei 2019

Hemelvaart
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag
Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie
Maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2019

Herfstvakantie
Maandag 14 t/m zondag 20 oktober 2019

Kerstvakantie
Maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Kennismaken en proeflessen

De Wiele organiseert regelmatig gelegenheden waarbij men kennis kan maken met de activiteiten van De Wiele en kan uitproberen of het iets is.

Inloopdagen

Tijdens de lessen
Regels voor kortingen

Indien men deelneemt aan een hele cursus ontvangt men bij inschrijving voor een tweede cursus in hetzelfde cursusjaar, 10% korting op de tweede cursus. Dit geldt niet voor workshops en lezingen.

Indien u gedurende het cursusjaar instroomt, wordt het cursusgeld naar rato in rekening gebracht.

Voor tieners tot en met 17 jaar zijn er aparte cursussen. Neemt een tiener deel aan een gewone cursus, dan hoeft slechts 2/3 van het normale cursusgeld te worden betaald.

Iedere inwoner van Geldrop-Mierlo met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kan voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding aanvragen. Zien onderdeel "Inkomensondersteuning".

Inkomensondersteuning kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar.
Alle kinderen moeten kunnen sporten, creatief bezig kunnen zijn en kun­nen deelnemen aan schoolactiviteiten.
Gemeente Geldrop-Mierlo, Stich­ting Leergeld Geldrop-Mierlo, Jeugdsportfonds Brabant en Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken.

Voor wie?
Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een kleine beurs. Dit betekent een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau. Zij zor­gen ervoor dat uw kind toch mee kan doen met sport, cultuur en schoolactiviteiten.

Vergoeding
Dit doen ze door het vergoeden van (een deel van) het cursusgeld en eventuele andere kosten. Voor cultuur geldt een maximale vergoeding van € 450,- per kind per jaar.
U ontvangt deze vergoedingen niet zelf. De betalingen gaan rechtstreeks naar de verenigingen, de scholen of de leveranciers van sportkleding.

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo. Stichting Leer­geld kijkt samen met u naar een aanvraag voor cultuur of schoolactiviteiten. De cultuuraanvragen dient zij namens u in bij Jeugdcultuurfonds Brabant. De aanvragen voor schoolactiviteiten handelt zij zelf af. U hoeft zich dus niet bij verschillende organisaties te melden.

Contact of meer informatie
Leergeld: Website: href="https://www.leergeld.nl/geldrop/">www.leergeldgeldrop.nl .
E-mail: info@leergeldgeldrop.nl
Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via onze website of m.b.v. papieren inschrijfformulieren die te verkrijgen zijn bij de administratie van De Wiele.
Op de website vindt u bij de beschrijving van iedere cursus de mogelijkheid om u in te schrijven door op de “Inschrijven”-knop te drukken.
U komt dan automatisch bij de inschrijfpagina voor de desbetreffende cursus. In de “Kies een optie”-velden kunt u uw specifieke keuze kenbaar maken (bijvoorbeeld de cursusdag en/of cursusduur). Als u uw keuzes hebt aangeklikt verschijnt de prijs van de gekozen cursus. Door het aanklikken van “In winkelmand” wordt het gekozen item in de winkelmand geplaatst en krijgt u uw winkelmand te zien. De inhoud van de winkelmand kan worden aangepast. Als u tevreden bent kunt u “Proceed te checkout” selecteren om verder te gaan naar de pagina “Betaalopties”.

Vul vervolgens alle gevraagde gegevens in (velden met een * zijn verplichte velden).
De gegevens voor automatische incasso hoeft u alleen in te vullen als u hebt aangegeven dat u automatische incasso wenst. Tenslotte moet u nog aangeven dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden (“I’ve read and agree with the general terms & conditions”). Druk op daarna op “Bestelling plaatsen”.

Uw inschrijving wordt nu automatisch naar ons verzonden en u ontvangt een ontvangstbevestiging in uw email.

Verwerking van je inschrijving
Na ontvangst van uw digitale of schriftelijke inschrijving sturen wij u binnen een week een bevestiging per mail van uw inschrijving. Als u in de vakantieperiode inschrijft, ontvangt u deze bevestiging vanaf 25 augustus. Uw inschrijving als cursist is pas geldig na bevestiging door De Wiele creatief. Hierbij dient ook een eenmalige machtiging worden afgegeven t.b.v incasseren van het cursusgeld.

Plaatsing
Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Voor de meeste cursussen is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan de directie besluiten om de cursus niet door te laten gaan. Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
INSCHRIJFVOORWAARDEN DE WIELE
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WIELE CREATIEF 2018-2019

Aanmelden algemeen

1. Het cursusjaar van De Wiele creatief loopt van 1 september t/m 31 juli.
2. Inschrijven voor een cursus kan via de inschrijfformulieren op de website www.dewielecreatief.nl of schriftelijk met behulp van het papieren inschrijfformulier. Papieren inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie van De Wiele creatief.
3. Inschrijving als cursist is pas geldig na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier of akkoordverklaring op het digitale inschrijfformulier. Bij minderjarigen dient een ouder/verzorger te tekenen. Wanneer wij de inschrijving ontvangen hebben, bevestigen wij dit zo snel mogelijk per e-mail of anders per post.
4. U kunt kiezen voor het afnemen van een hele cursus of voor een halve cursus. Cursisten verbinden zich voor de cursusperiode zoals aangegeven. Voor het tussentijds wijzigen van heel naar half brengen wij €25,- administratiekosten in rekening.
5. Voor elk nieuw cursusjaar dient men zich opnieuw in te schrijven. Tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
6. Alle kosten van leermiddelen zoals materialen voor beeldende kunst en balletkleding komen voor rekening van de cursist, tenzij anders is aangegeven.

Plaatsing
7. Voor alle cursussen is een minimaal en maximaal aantal deelnemers bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan de directie besluiten om de cursus niet door te laten gaan. Ook kan de cursus - in overleg met de cursisten - aangepast worden in duur en/of cursusprijs.
8. Plaatsing gebeurt in volgorde van inschrijving. Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Uiterlijk een week voor de start van de cursus is bekend of de plaatsing definitief is.

Betaling
9. Met het invullen van het inschrijfformulier verplicht men zich tot betaling van het volledige cursusgeld aan de Wiele. Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledige bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.
10. Het lesgeld van een hele cursus kan in 1 of 6 termijnen per automatische incasso worden betaald of in 1 keer via betaling per bank na ontvangst van de factuur. Het lesgeld van een halve cursus kan in 1 of 3 termijnen per automatische incasso worden betaald of in 1 keer via betaling per bank na ontvangst van de factuur. Op het inschrijfformulier geeft men de gewenste betalingswijze aan. Vergeet niet de handtekening te zetten op het inschrijfformulier bij betaling per incasso of voor incasso akkoord te geven in geval van het digitale inschrijfformulier op de website.
11. Bij korte cursussen en workshops is de incasso in 1 termijn of betaalt men in 1 keer per bank na ontvangst van de factuur.
12. Ten behoeve van de automatische incasso dient de betalingsplichtige zijn/haar naam en voorletters en IBAN nummer in te vullen op het inschrijfformulier (tenaamstelling moet overeenkomen met IBAN).
13. De incassodata zijn: 26 oktober, 26 november, 26 december, 26 januari, 26 februari en 26 maart. Bij latere instroom wordt direct gefactureerd en geïncasseerd.
14. Bij betalingsachterstand behoudt De Wiele creatief zich het recht voor de lessen niet langer te continueren zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen kunnen niet worden ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan De Wiele creatief de incasso uit handen geven aan een extern bureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur. Bij voortdurende betalingsachterstand kan De Wiele creatief een vervolginschrijving weigeren.

Kortingsregelingen
15. Indien men deelneemt aan een tweede cursus in hetzelfde cursusjaar, ontvangt men 10% korting op de tweede cursus.
16. Indien men gedurende het cursusjaar instroomt, wordt het cursusgeld naar rato in rekening gebracht.
17. Voor tieners tot en met 17 jaar zijn er aparte cursussen. Neemt een tiener deel aan een gewone cursus, dan hoeft slechts 2/3 van het normale cursusgeld te worden betaald.
18. Voor degenen die de lesgelden niet (volledig) kunnen betalen is er een mogelijkheid om een beroep te doen op Stichting Leergeld. De cursist/betalingsplichtige dient hiertoe zelf vooraf contact op te nemen met Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze/Leende (www.leergeld.nl/geldrop).

Lesuitval, vervanging en afwezigheid
19. Als een docent ziek is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. Lukt dit niet dan komt een les te vervallen. U wordt hiervan telefonisch en/of door middel van een email-bericht op de hoogte gesteld. Te allen tijde behoudt De Wiele creatief zich het recht voor een docent te vervangen.
20. Wanneer men zelf door ziekte geen les kan volgen, kan de les niet worden ingehaald en er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld.
21. Als een les om andere reden uitvalt binnen een cursus, dan wordt deze in principe ingehaald. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Restitutieregeling
22. Tussentijdse uitschrijving is in principe alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte. Indien een cursist denkt voor restitutie in aanmerking te komen, dient deze een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Bij een positieve beslissing van het bestuur vindt uitschrijving plaats op de eerste dag van de volgende maand na dagtekening van de ontvangen brief. Er worden nog twee maanden extra lesgelden berekend. Bij uitschrijving na 1 maart vindt geen restitutie meer plaats.
23. Wanneer door ziekte van een docent meer dan 10 procent van de lessen op jaarbasis vervallen en deze niet gecompenseerd kunnen worden door inhaallessen, wordt er aan het einde van het cursusjaar restitutie verleend voor de uitgevallen lessen die buiten de 10 procent vallen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Lessen die zijn gegeven door een vervangende docent, worden beschouwd als gegeven lessen.

Privacy persoonsgegevens
24. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat De Wiele creatief uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. De Wiele creatief gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursus-overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. De Wiele creatief verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder het punt over betalingsachterstand. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van De Wiele creatief.

Aansprakelijkheid
25. De Wiele creatief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van De Wiele creatief.

Veiligheid
26. In verband met de verantwoordelijkheid van De Wiele creatief voor de veiligheid van cursisten en personeel worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden. Deze wettelijk verplichte oefeningen kunnen eventueel tijdens lessen plaatsvinden.

Slotbepaling
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van De Wiele creatief.